MBO Registreren

Na registratie ontvangt u binnen enkele minuten een e-mail met een activeringslink op het aangegeven e-mailadres. Hiermee kunt u uw profiel activeren en vervolgens de aanvraag starten.

Let op! De e-mail kan, door de afzender ‘no-reply’, in de 'Ongewenste mail'-box binnenkomen. Geen e-mail ontvangen? Laat het ons weten via info@gezondeschool.nl

School

Geef hier de naam van de hoofdvestiging
Vul een URL in, beginnend met http:// of https://.
Op zoek naar uw GGD Regio? Kijk dan op www.ggd.nl.

De GGD Regio wordt automatisch geselecteerd op basis van de postcode van de eerste locatie.

Contactpersoon

Dit e-mailadres gebruikt u om in te loggen.
Om het risico op typefouten te beperken vragen we u tweemaal om uw e-mailadres.

Locaties

+ Nog een locatie toevoegen

Overige

Algemene voorwaarden Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Scholen die een vignet Gezonde School hebben behaald mogen zich Gezonde School noemen. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden die in dit document worden toegelicht.

 

1.            Begripsbepaling
1.1          Een Gezonde School werkt volgens de Gezonde School-aanpak aan de gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen en leerkrachten
1.2          Met de Gezonde School-aanpak werkt de school via vier Gezonde School-pijlers structureel en planmatig aan een gekozen thema.
1.3          Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk. Als een school binnen een gekozen thema aantoonbaar alle vier de pijlers van Gezonde School op orde heeft, kan de                school zich profileren als Gezonde School en ontvangt een certificaat voor dat thema. Een school is een Gezonde School wanneer zij minimaal één themacertificaat heeft                        behaald.

 

2.            Behalen van vignet Gezonde School
2.1          Een school kan een vignet Gezonde School aanvragen door het invullen van één of meerdere  themavragenlijsten. De vragenlijst is gebaseerd op specifieke criteria per pijler                  en opgesteld door deskundigen van landelijke kennisinstituten. Deze deskundigen beoordelen ook de ingevulde vragenlijst. Bij een positieve beoordeling ontvangt de school                    het vignet Gezonde school.
2.2          Het vignet Gezonde School bestaat uit een certificaat voor het betreffende thema, een algemene plaquette voor op de gevel van de school en een digitaal logo voor op de                      website van de school. Het verstrekken van een vignet Gezonde School is een bewijs dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat een school voldoet aan de vooraf                              gespecificeerde criteria.
2.2          Vanaf het moment van uitgifte van het vignet mag de school zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen en het logo Gezonde School gebruiken. Om na drie jaar het                    themacertificaat te behouden moet voor afloop van deze periode een nieuwe aanvraag worden ingediend.
2.3          Het vignet wordt verstrekt door de beheerder, GGD GHOR Nederland, namens de directe samenwerkingspartners. Dit zijn landelijke organisaties die op een specifiek                              gezondheidsthema deskundig zijn.
2.4          Het logo van Gezonde School bestaat uit een combinatie van een woord en een beeld en is als merk gedeponeerd bij het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom.

 

3.            Betrokken partijen
              
In deze voorwaarden worden de volgende partijen onderscheiden:
3.2          De gebruiker (de school): Dit is de schoollocatie die het vignet heeft aangevraagd.
3.3          De certificerende instantie (beheerder): Dit is de GGD GHOR Nederland die namens de directe samenwerkingspartners verantwoordelijk is voor de uitgifte van het vignet, het                  beheer en het onderhoud.
3.4          De directe samenwerkingspartners van vignet Gezonde School zijn: Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport, VeiligheidNL, Trimbos-instituut, Pharos, Hartstichting, KWF                          Kankerbestrijding, KVLO, Rutgers, NOC*NSF, Ivoren Kruis, Longfonds, Soa Aids Nederland, RIVM Centrum Gezond Leven, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, regionale                            GGD’en en GGD GHOR Nederland.
3.5          De beoordelaars: Dit zijn deskundigen van samenwerkingspartners die de aanvragen namens de beheerder en gezamenlijke partners beoordelen.

 

4.            Voorwaarden rond informatieverstrekking en beoordeling
4.1          De school gaat akkoord met het door de beheerder ter beschikking stellen van schoolgegevens aan de beoordelaars van het vignet.
4.2          De school is op de hoogte van de mogelijkheid tot een audit. Audits vinden steekproefsgewijs plaats en scholen worden hierover tijdig geïnformeerd. Tijdens een audit bezoekt                de beoordelaar de school en laat de school alle relevante documenten en de praktijksituatie zien. Soms vindt er een audit plaats naar aanleiding van een signaal van derden.

 

5.            Voorwaarden voor het gebruik van het vignet
5.1.         De school blijft gedurende de looptijd van het vignet Gezonde School (drie jaar) structureel en integraal werken aan gezondheidsbevordering op school.
5.2.         De school mag het logo en de naam Gezonde School voeren nadat de officiële toekenning van de aanvraag is bevestigd door de beheerder.
5.3          Indien de geldigheidsduur van het themacertificaat is verlopen en er geen andere geldige themacertificaten zijn, verwijdert de school het certificaat en de plaquette een mag zij                het merk “Gezonde School” niet meer voeren totdat een nieuwe aanvraag is ingediend en goedgekeurd.
5.4          Indien de school niet langer instemt met de voorwaarden vignet Gezonde School, of het vignet niet langer wil hanteren, kan het voeren van het vignet door de school ook                        binnen de termijn van 3 jaar (geldigheidsduur van het vignet) worden beëindigd in overleg met de beheerder.

 

6.            Voorwaarden rond de communicatie van het vignet
6.1          De school houdt zich aan de voorwaarden met betrekking tot de toepassing van het logo “Gezonde School” (zie 5).
6.2          De school is akkoord met de vermelding van de naam van de school als Gezonde School op de website www.gezondeschool.nl, de websites van de partners van Gezonde                    School en die van de regionale GGD’en.
6.3          De school is na honorering van de aanvraag akkoord met het informeren van de directe samenwerkingspartners, de GGD en eventueel andere belanghebbende organisaties                  zonder commercieel oogmerk.
6.4          De school geeft de beheerder toestemming om de naam van de school, waaraan een vignet is toegekend, te communiceren aan interne en externe mediakanalen.

 

 7.           Toezicht
               De beheerder (GGD GHOR Nederland) houdt namens de samenwerkingspartners toezicht op het naleven van deze voorwaarden door de school. Dit doet zij door:
7.1          Het bijhouden van de scholen die het vignet Gezonde School hebben behaald.
7.2          Het periodiek informeren van alle partners en andere belanghebbenden over de scholen die het vignet Gezonde School hebben behaald.
7.3          Het steekproefsgewijs laten uitvoeren van een audit op een Gezonde School door een bezoek van een beoordelaar die toetst of de school in de praktijk voldoet aan de                            gestelde criteria (zie 4.2).
7.4          Het signaleren van scholen die onrechtmatig gebruik maken van het vignet.

 

8.            Signalering en controlering van onrechtmatig gebruik
8.1          Indien onrechtmatig gebruik van het merk Gezonde School wordt geconstateerd, wordt eerst geverifieerd bij de school waar, door wie en op welke wijze het onrechtmatige                      gebruik van het merk plaatsvindt. Onrechtmatig gebruik bestaat uit het voeren van het merk door een school die niet aan de eisen van het vignet Gezonde School voldoet                        en/of het onjuist toepassen van het merk in de communicatie. 
8.2          Indien onrechtmatig gebruik wordt gesignaleerd en overleg met school niet leidt tot een oplossing, dan zal de beheerder de onafhankelijke toetsingscommissie hiervan in                        kennis stellen. Deze commissie, bestaande uit een vertegenwoordiger van de beheerder en twee vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners. 
8.3          Op advies van de onafhankelijke toetsingscommissie kan de beheerder stappen ondernemen naar de school die onrechtmatig gebruik maakt van het merk Gezonde School.

 

9.            Bezwaar
               Het is niet mogelijk om in bezwaar te gaan tegen een afwijzing van een aanvraag. Het is wel mogelijk een klacht in te dienen volgens de klachtenprocedure.  

 

10.          Geldigheidsduur
               Deze voorwaarden zijn maximaal drie jaar geldig en volgen de geldigheidsduur van het vignet Gezonde School. Vlak voor afloop van de geldigheidsduur van het vignet kan                    een nieuw vignet wordt aangevraagd, waarmee opnieuw de voorwaarden voor akkoord moeten worden verklaard.

 

11.          Vrijwaringsclausule
               De  toekenning van een vignet Gezonde School is een bewijs dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat een school voldoet aan de vooraf gespecificeerde eisen (de                            zogeheten criteria). Het heeft geen juridische status en is geen garantie dat de school ook daadwerkelijk voldoet aan de betreffende eisen. De school is en blijft zelf                                  verantwoordelijk en aansprakelijk voor het al dan niet naleven van de gespecificeerde eisen en de toepasselijke wet- en regelgeving. Aan certificeringen, gebreken of                              onvolkomenheden daaronder begrepen, kunnen geen rechten worden ontleend jegens de beheerder.

1 augustus 2019

* verplicht veld