PO/SBO Registreren

Na registratie ontvangt u binnen enkele minuten een e-mail met een activeringslink op het aangegeven e-mailadres. Hiermee kunt u uw profiel activeren en vervolgens de aanvraag starten.

Let op! De e-mail kan, door de afzender ‘no-reply’, in de 'Ongewenste mail'-box binnenkomen. Geen e-mail ontvangen? Laat het ons weten via info@gezondeschool.nl

School

Geef hier de naam van de hoofdvestiging
Vul een URL in, beginnend met http:// of https://.
Op zoek naar uw GGD Regio? Kijk dan op www.ggd.nl.

De GGD Regio wordt automatisch geselecteerd op basis van de postcode van de eerste locatie.

Contactpersoon

Dit e-mailadres gebruikt u om in te loggen.
Om het risico op typefouten te beperken vragen we u tweemaal om uw e-mailadres.

Locaties

+ Nog een locatie toevoegen

Overige

 

Algemene voorwaarden vignet Gezonde School

1. Omschrijving van het product vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel en integraal werken aan gezondheidsbevordering op school.

Het vignet is een kwaliteitsregeling, die als een milde vorm van keurmerk gezien kan worden. De certificatie bestaat uit een schriftelijke verklaring (certificaat) en bijbehorende plaquette, afgegeven door de certificerende instantie namens een samenwerkingsverband van onafhankelijke, deskundige en betrouwbare instellingen op het gebied van gezondheid. Het verstrekken van een vignet Gezonde School is een bewijs dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat een school voldoet aan de vooraf gespecificeerde eisen.

Vanaf het moment van uitgifte van het vignet mag de school zichzelf gedurende maximaal drie jaar een Gezonde School noemen (indien zij structureel en integraal blijft werken aan gezondheidsbevordering) en het logo Gezonde School gebruiken. Vóór afloop van deze periode moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Het logo bestaat uit een combinatie van een woord en een beeld en is als merk gedeponeerd bij het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom.

2. Betrokken partijen

In deze voorwaarden worden de volgende partijen onderscheiden:

 • De gebruiker (de school)

Dit is de school die het vignet heeft aangevraagd. Uitsluitend bij honorering van de aanvraag mag de gebruiker het vignet Gezonde School voeren.

 • De certificerende instantie (beheerder)

Dit is de organisatie die namens de samenwerkingspartners verantwoordelijk is voor de uitgifte van het vignet, het beheer en het onderhoud.

 • De samenwerkingspartners van vignet Gezonde School zijn:

Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport, VeiligheidNL, Trimbos-instituut, Pharos, Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, KVLO, Rutgers, NOC*NSF, Ivoren Kruis, Nationale Hoorstichting, Longfonds, Soa Aids Nederland, RIVM Centrum Gezond Leven, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, regionale GGD’en en GGD GHOR Nederland.

 • De beoordelaars

Dit zijn getrainde deskundigen van samenwerkingspartners die de aanvragen namens de beheerder en gezamenlijke partners beoordelen.

 

3. Voorwaarden met betrekking tot informatieverstrekking en beoordeling

 1. De school gaat akkoord met het door de beheerder ter beschikking stellen van schoolgegevens aan de beoordelaars van het vignet.
 2. De school is op de hoogte van de mogelijkheid tot controle (auditing) door de betrokken beoordelaars.
 3. De school zal tijdens deze schriftelijke, telefonische of plaatselijke controle op verzoek alle relevante documenten en praktijkvoorbeelden tonen aan de beoordelaars.

4. Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van het vignet

4.1. De school zal gedurende de looptijd van het vignet Gezonde School (drie jaar) structureel en integraal blijven werken aan gezondheidsbevordering op school.

4.2. De school zal niet eerder het logo of de naam Gezonde School gaan voeren voordat de beheerder namens de samenwerkingspartners een officiële toekenning van de aanvraag heeft gecommuniceerd.

4.3. De school zal na afloop van de geldigheidsduur van het vignet het certificaat en de plaquette van de school verwijderen en het merk “Gezonde School” niet meer voeren tot dat een nieuwe aanvraag is ingediend en goedgekeurd.

4.4. Indien de school niet langer instemt met de voorwaarden vignet Gezonde School, of het vignet niet langer wil hanteren, kan het voeren van het vignet door de school ook binnen de termijn van 3 jaar (geldigheidsduur van het vignet) worden beëindigd op een alsdan in nader overleg met de school te bepalen datum.

5. Voorwaarden met betrekking tot de communicatie van het vignet

 1. De school zal de communicatierichtlijnen opvolgen met betrekking tot de toepassing van het logo “Gezonde School”. Deze richtlijnen zullen na toekenning van het vignet aan de school worden overhandigd.
 2. De school is akkoord met de vermelding van de naam van de school op de website www.gezondeschool.nl, de websites van de partners van Gezonde School en die van de regionale GGD’en.
 3. De school is na honorering van de aanvraag akkoord met het op de hoogte stellen van de samenwerkingspartners, de GGD en andere belanghebbenden.
 4. De school geeft de beheerder toestemming om de naam van de school, waaraan een vignet is toegekend, te communiceren aan interne en externe mediakanalen.

 

6. Toezicht

De beheerder houdt namens de samenwerkingspartners toezicht op het naleven van deze voorwaarden door de school.

Dit doet zij door:

 • het bijhouden van de scholen die het vignet Gezonde School hebben behaald in een digitaal systeem;
 • het periodiek informeren van alle partners en overige belanghebbenden over de scholen die het vignet Gezonde School hebben behaald. Belanghebbenden kunnen onder meer zijn de onderwijsinspectie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de schoolbegeleidingsdiensten;
 • het steekproefsgewijs uitvoeren van een audit op een Gezonde School middels een bezoek waarbij getoetst wordt of de school in de praktijk voldoet aan de gestelde criteria;
 • het signaleren van scholen die onrechtmatig gebruik maken van het vignet. Hiervoor zijn ook de partners gevraagd. Dit kunnen zij doen door maximaal eenmaal per jaar een auditing uit te voeren op een school, waarbij gecontroleerd wordt op welke wijze de school structureel werkt aan gezondheid en omgaat met het gebruik van het merk “Gezonde School”.

7. Signalering en controlering van onrechtmatig gebruik

Indien door de beheerder onrechtmatig gebruik van het merk Gezonde School wordt geconstateerd, wordt eerst geverifieerd waar, door wie en op welke wijze het onrechtmatige gebruik van het merk plaatsvindt. Deze controle moet zichtbaar en recent bewijs opleveren van onrechtmatig gebruik.

Onrechtmatig gebruik bestaat uit:

 • het voeren van het merk door een school die niet aan de eisen van het vignet Gezonde School voldoet.
 • Het onjuist toepassen van het merk in de communicatie, dat wil zeggen niet in overeenstemming met de communicatierichtlijnen voor het gebruik van het logo.

Indien onrechtmatig gebruik wordt gesignaleerd, zal de beheerder na controle de onafhankelijke toetsingscommissie hiervan in kennis stellen. Deze commissie, bestaande uit een vertegenwoordiger van de certificerende instantie en twee vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners, besluit vervolgens over eventueel te nemen sancties.

8. Sancties bij onrechtmatig gebruik

De beheerder kan op advies van de onafhankelijke toetsingscommissie de volgende stappen ondernemen naar de school die onrechtmatig gebruik maakt van het merk Gezonde School.

 • de beheerder maakt bij de school schriftelijk melding van het onrechtmatige gebruik en wijst de school op onderhavige overeenkomst.
 • de beheerder geeft bij deze melding de gebruiker twee weken de tijd te reageren op het geconstateerde onrechtmatige gebruik, waarbij gebruiker gevraagd wordt naar de juistheid van de constatering en de bereidheid om dit te veranderen;
 • indien de school het onrechtmatige gebruik toegeeft, wordt in goed overleg met de beheerder actie ondernomen om het onrechtmatige gebruik stop te zetten en eventueel te veranderen in rechtmatig gebruik. Beheerder faciliteert de school desgewenst met adviezen en/of toepassingen voor het rechtmatige gebruik van het merk. Hiervoor geldt een maximum periode van vier weken.
 • indien de school het onrechtmatige gebruik niet toegeeft, niet reageert op de schriftelijke melding of niet binnen vier weken actie onderneemt om het onrechtmatige gebruik tegen te gaan, zendt de beheerder aan de school een schriftelijke mededeling dat zij het vignet Gezonde School terugvordert. De school wordt dan gevraagd afstand te doen van haar erkenning als Gezonde School en het certificaat en de plaquette terug te sturen naar de beheerder.
 • indien de school niet wenst mee te werken aan de terugvordering van het certificaat, kan vervolgens een gerechtelijke procedure worden gestart. De school wordt hiervan direct in kennis gesteld.

9. Bezwaar

Gebruikers die bezwaar willen maken in het kader van deze voorwaarden, kunnen een beroep doen op de klachten- en bezwaarprocedure van het vignet Gezonde School. Deze procedure is terug te vinden op de website www.gezondeschool.nl.

10. Geldigheidsduur

Deze voorwaarden zijn maximaal drie jaar geldig en volgen de geldigheidsduur van het vignet Gezonde School. Vlak voor afloop van de geldigheidsduur van het vignet kan een nieuw vignet wordt aangevraagd, waarmee opnieuw de voorwaarden voor akkoord moeten worden verklaard.

11. Vrijwaringsclausule

De  toekenning van een vignet Gezonde School is een bewijs dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat een school voldoet aan de vooraf gespecificeerde eisen (de zogeheten criteria). Het heeft geen juridische status en is geen garantie dat de school ook daadwerkelijk voldoet aan de betreffende eisen. De school is en blijft   zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het al dan niet naleven van de gespecificeerde eisen en de toepasselijke wet- en regelgeving. Aan certificeringen, gebreken of onvolkomenheden daaronder begrepen, kunnen geen rechten worden ontleend jegens de beheerder.

(U moet hier akkoord geven op de algemene voorwaarden: deze zijn alleen van toepassing voor de scholen die een vignet aanvragen)

 

 

Jan 2019

* verplicht veld