Algemene Gebruiksvoorwaarden mijngezondeschool.nl

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij gebruik van de afgeschermde online omgeving mijngezondeschool.nl. De voorwaarden hebben als doel om duidelijkheid te creëren tussen de aanbieder en gebruiker met betrekking tot dienstverlening en de verwerking van persoonsgegevens.

Aanvullend op deze algemene gebruiksvoorwaarden van mijngezondeschool.nl zijn op de aanvraag van regelingen en op de aanvraag van een vignet/themacertificaat, aparte algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunt u terugvinden bij de informatie over de regelingen zelf op de website van Gezonde School: www.gezondeschool.nl.

 

Betrokken Partijen 

In deze voorwaarden worden de volgende partijen onderscheiden:

 1. De Gebruiker: De persoon (werkzaam bij een school in PO, VO, SO of MBO) die uit naam van de school het account aanvraagt en beheert
 2. De Aanbieder: mijngezondeschool.nl wordt beheerd en onderhouden door GGD GHOR Nederland namens Gezonde School.
 3. Gezonde School: Het samenwerkingsverband bestaande uit GGD GHOR Nederland, RIVM, PO-Raad, VO-Raad en de MBO Raad die op basis van een      samenwerkingsovereenkomst aan de realisatie van het Programma Gezonde School werken.
 4. Samenwerkingspartners (van Gezonde School): Partijen waarmee Gezonde School samenwerkt voor de uitvoer van het programma, inclusief en de uitvoer van de diverse regelingen die ontsloten worden via het programma Gezonde School.
 5. Gezonde School Adviseur(s): Medewerkers van de (lokale) GGD, die scholen ondersteunen bij het uitvoeren van de regelingen en het behalen van het Gezonde School vignet.
 6. Beoordelaar(s) vignet Gezonde School: Medewerkers van thema-instituten (zoals bijvoorbeeld Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport, VeiligheidNL) en de KVLO (koninklijke vakvereniging lichamelijke opvoeding) die de aanvragen voor themacertificaten en het vignet beoordelen.

De (persoons-)gegevens die u via mijngezondeschool.nl deelt, worden (mogelijk) verwerkt door al deze partijen.

 

Spelregels

 1. De gebruiker is verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste gegevens bij het aanmaken van het account. Gezonde School is niet verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de gegevens.
 2. De gebruiker gebruikt voor het aanmaken van een account een zakelijk e-mailadres. Dit kan zowel een persoonlijk zakelijk e-mailadres zijn (van de gebruiker zelf) of een algemeen zakelijk e-mailadres (waartoe de gebruiker toegang heeft, zoals info@xxxschool.nl). Het account wordt pas actief wanneer de gebruiker dit activeert via de activeringslink die de gebruiker via e-mail ontvangt. Als de gebruiker het account niet via deze link activeert, kan het account niet worden gebruikt.   
 3. De gebruiker maakt per (zelfstandige) school/locatie maximaal 1 account aan. Hieraan worden alle eventuele onderliggende (onzelfstandige) locaties toegevoegd en via dit account worden alle verschillende regelingen en ondersteuning aangevraagd. Het is niet toegestaan om per regeling een apart account aan te maken.
 4. Gezonde School is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist ingevoerde gegevens. Indien blijkt dat door gebruiker aangeleverde gegevens niet juist zijn, zal Gezonde School de onterecht toegekende middelen intrekken, dan wel terugvorderen.
 5. De gebruiker is verantwoordelijk voor het rechtmatige, juiste en verantwoorde beheer van het aangemaakte account, zoals de juistheid van contactgegevens.
 6. De gebruiker deelt de accountgegevens gekoppeld aan diens persoonlijke zakelijke e-mailadres niet met derden. Indien het account gekoppeld is aan een algemeen zakelijk e-mailadres, deelt de gebruiker de gegevens enkel met anderen die ook toegang hebben tot dit algemene e-mailadres.
 7. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uploaden van de juiste documentatie voor de (financiële) verantwoording met betrekking tot de aangevraagde ondersteuning, vergoeding of financiering. Indien de gebruiker op basis van de geüploade gegevens geen financiële vergoeding ontvangt, is Gezonde School daar niet voor aansprakelijk. Indien de gebruiker toekenningen of financiële vergoedingen heeft ontvangen op basis van onjuist verstrekte gegevens, kunnen daar geen rechten aan ontleend worden.
 8. Het kan zijn dat de gebruiker gevraagd wordt ter verantwoording documentatie te uploaden. Gezonde School is hiervoor niet aansprakelijk. Gezonde School gaat er dan ook vanuit dat de gebruiker enkel gegevens uploadt die relevant/passend zijn, zoals aangegeven in de regeling. Dit betekent dat de gebruiker geen ongepaste gegevens of uitingen uploadt en geen persoonsgegevens van leraren, bestuurs-/directieleden of leerlingen.
 9. De gebruiker deelt, indien nodig, enkel de officiële bancaire gegevens van de school in de mijngezondeschool.nl omgeving. Het invullen van privé bankrekeningen is niet toegestaan.
 10. De school gaat akkoord met de vermelding van de naam van de school als Gezonde School op de website www.gezondeschool.nl, de websites van de partners van Gezonde School en die van de regionale GGD’en wanneer de school het Gezonde School vignet heeft behaald.
 11. Gezonde School is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een school (of gebruiker) welke het predicaat Gezonde School voert. De school (of gebruiker) vrijwaart Gezonde School hiervoor volledig.

 

Accountbeheer

 • De gebruiker kan via het mijngezondeschool.nl account wijzigingen aanbrengen in de contactgegevens zoals het e-mailadres of telefoonnummer.
 • Indien de gebruiker uit dienst gaat of de coördinatie van het Gezonde School programma overdraagt aan een collega binnen de school, is de gebruiker verplicht ook het Gezonde School account over te dragen aan een nieuwe coördinator namens de school.
 • De persoonsgegevens en overige gegevens (over de school) die de gebruiker invult op mijngezondeschool.nl worden verwerkt en bewaard zo lang dat nodig is voor de goede uitvoer van het programma, kwaliteitscontrole, onderzoek en om te voldoen aan wettelijke plichten (inclusief wettelijke bewaartermijnen). 
 • Vragen over het beheer van het account, kunnen ingediend worden bij  info@gezondeschool.nl.

 

Persoonsgegevens en verwerking

Voor het aanmaken van een account op mijngezondeschool.nl vragen wij enkele persoonsgegevens van de gebruiker, zodat Gezonde School in contact kan komen en zodat de betrokkenheid van de gebruiker bij de betreffende school kan worden geverifieerd. Dit betreft de persoonsnaam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de gebruiker.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door het samenwerkingsverband Gezonde School kunt u vinden in ons privacy statement.

 

Storingen & Incidenten

Indien mijngezondeschool.nl door een storing of incident niet bereikbaar is of niet juist werkt, kunt de gebruiker contact opnemen via info@gezondeschool.nl.

Indien de gebruiker door deze storing negatieve gevolgen ondervindt, zoals het niet tijdig kunnen aanmelden of verantwoorden, dan zal, nadat Gezonde School hier een melding over ontvangt, rekening houdend met de omstandigheden, gezocht worden naar een passende oplossing.

Als door technische of andere redenen gegevens verloren gaan kan Gezonde School niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Ten slotte

Naast de hierboven genoemde voorwaarden zijn er nog een paar belangrijke punten waar we u graag van op de hoogte stellen:

 1. Mochten er delen van deze gebruiksvoorwaarden zijn die door een rechter nietig worden verklaard, dan blijven de overige delen van toepassing. De Aanbieder en Gebruiker zullen dan in overleg de vervallen bepaling vervangen.
 2. Indien er vragen zijn over deze gebruiksvoorwaarden dan kunt u deze stellen via info@gezondeschool.nl. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Mondelinge afspraken hebben pas rechtskracht indien ze schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Op de Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het in Nederland geldend recht van toepassing.
 4. Eventuele conflicten worden eerst met elkaar besproken waarbij Aanbieder en Gebruiker zich inspannen om het geschil in goed overleg op te lossen.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt om een probleem onderling op te lossen, zal het geschil in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 8 januari 2021.